Opłaty za wędkowanie

1. Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód:  

Składka pełna
1 Składka podstawowa pełna 190,00
2 Składka dla:

– odznaczonych Srebrną Odznaką PZW

– strażników SSR działających na wodach okręgu PZW w Poznaniu posiadających minimum rok służby 1*

130,00
3 Składka dla:

– odznaczonych Złotą Odznaką PZW – młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat

– mężczyzn od 65 roku życia posiadających 10-letni staż w PZW 2*

– kobiet bez względu na wiek i staż w PZW

100,00
4 Składka dla:

– członka uczestnika (młodzież do lat 16) – odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

30,00
5 Składka dla członka PZW za osobę towarzyszącą 3* 40,00
Składka niepełna
6 podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody) 180,00
7 podstawowa z brzegu i lodu metodą spławikowo-gruntową 170,00
8 podstawowa na jeden wybrany akwen (jeden staw, jezioro, obwód rybacki rzeki) (wszystkie metody) 160,00
Składka uzupełniająca
9 uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej 4* 10,00-30,00
Zwolnieni z wnoszenia składki
10 – Członkowie Honorowi  PZW

– Członkowie PZW którym udzielono ulgi na podstawie uchwały Nr 153/16 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ulgi w składce okręgowej dla niepełnosprawnych członków 5*

0,00

Nie zdanie rejestru amatorskiego połowu ryb za rok ubiegły skutkuje utratą prawa do korzystania ze składki ulgowej wynikającej z posiadanych odznaczeń, płci, wieku lub niepełnosprawności.  

 

Objaśnienie:

1*) Strażnik korzystający z ulgi winien przedstawić aktualną na dany rok legitymację strażnika SSR potwierdzająca roczny staż, a w przypadku wydania nowej legitymacji przedstawia dodatkowo zaświadczenie wydane przez Komendanta Powiatowego SSR o stażu służby.  

2*) Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW lub legitymacji Członkowskiej poświadczającej staż.  

3*) Składkę za osobę towarzyszącą wnosi się bezpośrednio w Biurze ZO PZW w Poznaniu na podstawie złożonego pisemnego wniosku. Osoba towarzysząca nabywa uprawnienia do wędkowania w granicach uprawnień, stanowiska i limitu połowu Członka PZW wnoszącego składkę. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do posiadania karty wędkarskiej. Wnoszący składkę otrzymuje dla osoby towarzyszącej zezwolenie na amatorski połów ryb.  

4*) Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej podstawowej do składki pełnej podstawowej.  

5*) Ulgi udziela Zarząd Okręgu członkom PZW posiadającym znaczną niepełnosprawność ruchową lub umysłową, na pisemny wniosek zainteresowanego z udokumentowaną niesprawnością i opinią macierzystego Koła.  

 

2. Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską:  

Opłata za egzamin na kartę wędkarską – 30,00 zł z VAT Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat  

 

3. Wysokość składek i opłat okresowych za zezwolenie na wędkowanie na wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki):  

Lp. Treść Wysokość w zł
składki dla Członków PZW opłaty dla osób niezrzeszonych* z VAT
1 zawody 10,00 x
2 1 dzień 35,00 60,00
3 3 dni 55,00 85,00
4 7 dni 80,00 135,00

*) Osoba niezrzeszona to osoba która nie wniosła składki członkowskiej ogólnozwiązkowej na dany rok kalendarzowy i tym samym nie jest Członkiem PZW.              

 

4. Wysokość opłat rocznych za zezwolenie na wędkowanie dla osób niezrzeszonych*:  

Lp. Treść Wysokość w zł z VAT
1 pełna na wszystkie wody (wszystkie metody) 450,00
2 na wszystkie wody z brzegu (wszystkie metody) 430,00
3 na wszystkie wody z brzegu metodą spławikowo-gruntową 410,00
4 na jeden wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki) (wszystkie metody) 390,00
5 wyłącznie na rz. Drawę obwód 3, 5 i 7 (wszystkie metody) 350,00

*) Osoba niezrzeszona to osoba która nie wniosła składki członkowskiej ogólnozwiązkowej na dany rok kalendarzowy i tym samym nie jest Członkiem PZW.  

 

5. Wysokość opłat za zezwolenie na połów ryb kuszą na jez. Dominickim gm. Boszkowo:  

Lp. Treść Wysokość w zł
składki dla Członków PZW opłaty dla Członków Stowarzyszenia Spearfishing Poland z VAT
1 1 dzień 60,00 100,00
2 14 dni 170,00 250,00
3 pełen sezon* 550,00 550,00

*) Pełen sezon trwa od 16 maja do 14 października  

Uchwała Nr 129/19 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 października 2019 r.